Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

If I use check my spelling as I type, is that just local?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 104 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

If I use "check my spelling as I type", is that just local, or is it connecting online somewhere and transmitting what I type to see if it's spelled correctly? Just double checking...

Giải pháp được chọn

The Firefox spelling checker works always locally. Some website may be using an advanced editor that comes with its own spelling checker and disable the Firefox spelling checker.

You need to have a dictionary installed and have a tick in "Check Spelling" to use the built-in Firefox spelling checker.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

That depends on what you are using for this. Firefox uses it's own sub- program, but an add-on or exterior program may call it's web site.

more options

I'm using stock Firefox for it. So does that mean it's not an online process?

more options

Giải pháp được chọn

The Firefox spelling checker works always locally. Some website may be using an advanced editor that comes with its own spelling checker and disable the Firefox spelling checker.

You need to have a dictionary installed and have a tick in "Check Spelling" to use the built-in Firefox spelling checker.