Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Firefox crashes

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

locking this thread as duplicate, please continue at /questions/1099053

Is there a fix for Crash ID: bp-19985cf2-1958-4a53-bf4a-460872151215

''locking this thread as duplicate, please continue at [https://support.mozilla.org/en-US/questions/1099053 /questions/1099053]'' Is there a fix for Crash ID: bp-19985cf2-1958-4a53-bf4a-460872151215

Được chỉnh sửa bởi philipp vào