Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where is a trusted site to download Mozbackup for Win 10?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 2686 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TomRi

more options

I've used Mozback for years on Win XP, 7 and have just gotten a new computer with W10. I've tried to download Mozbackup from a couple of sites and my Norton flags the download as being 'dangerous'.

So, is there a trusted site I can use -or- another program to easily backup my Firefox and Thunderbird as I've done with Mozbackup?

Thanks

...I'm writing this on my old laptop

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

MozBackup developer's own website. http://mozbackup.jasnapaka.com/

more options

Very much appreciate the helpful response!