Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No unity plugin after webplayer install

  • 2 trả lời
  • 238 gặp vấn đề này
  • 41012 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rvm1975

more options

Hello,

I am using Firefox x64 on Windows 10 x64 platform. There are no unity plugin after installing web player.

Enabling of plugins preload according to https://support.mozilla.org/en-US/kb/windows-media-or-other-plugins-stopped-working does not help

Giải pháp được chọn

Win64 Firefox 42.0 Release only has the 64-bit Flash Player Plugin white listed. For the upcoming Win64 Firefox 43.0 Release or the 43.0 Beta builds you are Testing, the 64-bit Silverlight Plugin is white listed now also.

If you want to use other Plugins in Firefox on Windows you need 32-bit Firefox builds and 32-bit Plugins.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 18

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Win64 Firefox 42.0 Release only has the 64-bit Flash Player Plugin white listed. For the upcoming Win64 Firefox 43.0 Release or the 43.0 Beta builds you are Testing, the 64-bit Silverlight Plugin is white listed now also.

If you want to use other Plugins in Firefox on Windows you need 32-bit Firefox builds and 32-bit Plugins.

more options

Thanks for the claryfying.

Anyway to whitelist it manually?

Được chỉnh sửa bởi rvm1975 vào