Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sync has worked the wrong way round - i don't have thebs etc i want, i have the ones i don't want.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I'm having HDD problems. I borrowed a computer, and the owner loaded Firefox for me - she didn't use it. Firefox copied all her favourites etc from her usual browser. When i tried to sync, the borrowed machine has put all her stuff on my machine, instead of the otehr way round. How do I reverse this?

Giải pháp được chọn

You can't undo a Sync where bookmarks got overwritten. You would have to restore the bookmarks from a compressed .jsonlz4 backup in the bookmarkbackups folder on affected computer(s).

  • Bookmarks > Show All Bookmarks > Import & Backup > Restore
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can't undo a Sync where bookmarks got overwritten. You would have to restore the bookmarks from a compressed .jsonlz4 backup in the bookmarkbackups folder on affected computer(s).

  • Bookmarks > Show All Bookmarks > Import & Backup > Restore