Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there a way to allow themes in private browsing mode in Windows 10 OS. The 8.1 allowed the themes to be installed in private browsing mode

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Upgraded to Win 10. Using private browsing mode, I tried to upgrade my theme but mozilla will only apply theme in regular mode, not private browsing mode. Is there a way to add the theme to private browsing mode which i use constantly. Nicer then the basic background currently displayed

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I just tested on Windows 7, and in Firefox 42, my lightweight themes do not apply to private windows, either. So I don't think it's a Windows 10 issue.

I see there's an extension to allow themes in private windows. That was first posted in 2013, so maybe this problem has existed for a while. ??

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/private-browsing-personas/

In the interest of science, I tried it and it worked in my 15 second test.

Được chỉnh sửa bởi jscher2000 vào