Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Html5 h264 video hardware acceleration not working

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi alez

more options

Firefox nightly 45.0a1; Windows 10; Direct2D Enabled: true; Video example: https://www.youtube.com/watch?v=5CCOkiaqL0g

Firefox doesn't use hardware acceleration for html5 h264 codec videos. Cuz of that i got 100% CPU usage and freezing video playback. Chrome or Edge has about 15% CPU usage on same videos and smooth playback. Is it possible to fix it by myself or is it software bug?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi alez could you first check if the hardware acceleration is checked in:

about:preferences#advanced (type this in address bar) and see if "use hardware acceleration when possible" is checked. ______________________ Also, could you take a screenshot from : https://www.youtube.com/html5 ______________________ Are you using flash player or html5 to watch youtube?

more options

logglog said

Hi alez could you first check if the hardware acceleration is checked in: about:preferences#advanced (type this in address bar) and see if "use hardware acceleration when possible" is checked. Also, could you take a screenshot from : https://www.youtube.com/html5 Are you using flash player or html5 to watch youtube?

"Use hardware acceleration when available" is checked. ______________________ "https://www.youtube.com/html5" everything is supported besides "MSE & WebM VP9 " ______________________ i'm using html5 player with h264 codec, not vp9.

more options

Found that firefox modification https://pcxfirefox.wordpress.com/ Works like a charm! So it is a software bug in current firefox version.