Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I get the Private Window indicator to display?

  • 3 trả lời
  • 17 gặp vấn đề này
  • 407 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi weltyjoker

more options

When selecting New Private Window I don't see the indicator with the purple icon on the top right side of the window. I have Firefox at work and when I open a new Private Window it displays a purple icon on the top side of my new window, at home i don't see that.

Giải pháp được chọn

Thank you guys, by adding the extension to disable private browsing and adding the extension of Private Tab took care of my issue, now when a private tab is open I can see the purple mask indicator.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Permanent Private Browsing doesn't show the "mask".

more options

You can use an extension to get Private Browsing mode support per tab.

more options

Giải pháp được chọn

Thank you guys, by adding the extension to disable private browsing and adding the extension of Private Tab took care of my issue, now when a private tab is open I can see the purple mask indicator.