Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Profile couldn't be created. Probably the chosen folder isn't writable.

 • 2 trả lời
 • 2 gặp vấn đề này
 • 15 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Profile couldn't be created. Probably the chosen folder isn't writable. [Exception... "Component returned failure code: 0x80520015 (NS_ERROR_FILE_ACCESS_DENIED) [nsIToolkitProfileService.createProfile]" nsresult: "0x80520015 (NS_ERROR_FILE_ACCESS_DENIED)" location: "JS frame :: chrome://mozapps/content/profile/createProfileWizard.js :: onFinish :: line 196" data: no]

Profile couldn't be created. Probably the chosen folder isn't writable. [Exception... "Component returned failure code: 0x80520015 (NS_ERROR_FILE_ACCESS_DENIED) [nsIToolkitProfileService.createProfile]" nsresult: "0x80520015 (NS_ERROR_FILE_ACCESS_DENIED)" location: "JS frame :: chrome://mozapps/content/profile/createProfileWizard.js :: onFinish :: line 196" data: no]

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

This issue can be caused by a problem with the profiles.ini file or with the permissions (owner) of involved folders.

You can use one of these to make Firefox create a new default profile or recover an existing profile:

 • Delete the profiles.ini file to make Firefox create a new (default) profile
 • Use the Profile Manager to create a new profile
  If you still have an existing profile then click "Choose Folder" in the Profile Manager and browse to the location of a lost profile to recover this profile
  https://support.mozilla.org/kb/Managing+profiles

You should find the profiles.ini file in this hidden location:

 • Windows: %AppData%\Mozilla\Firefox\
  *C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\
 • Mac: ~/Library/Application Support/Firefox/
 • Linux: ~/.mozilla/firefox/

If clearing the profiles.ini file isn't working then also check the location of the cache files.

 • Windows: *C:\Users\<user>\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>\
 • Mac: ~/Library/Caches/Firefox/Profiles/
 • Linux:~/.cache/mozilla/firefox/

You can also try to rename/delete the \Mozilla\Firefox\ folder in both above mentioned locations (main, cache).