Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How make Firefox ask master password when a site with saved password is opened (same as Firefox for Android) and not on every startup? (maybe in about:config)

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Instead of showing a password dialog on every startup, I want to change the behavior to more like Firefox for Android where the password is asked only when a site with a password that has been saved in Firefox is opened (and only for the first site, it is remembered for all later instanced as long as Firefox is not closed).

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Set the Password Manager to not ask for the master unless it a password is needed.

more options

I don't see any such settings: http://ibin.co/2MacSy84ryIj

That's why I thought there might be one in about:config

more options

Are you using Sync?

The Sync version used in Firefox 34 and later uses the password manager to store the name (e-mail) and password to be used to connect to the Sync server.