Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I constantly click hyperlinks in emails in Outlook; every few days instead of opening that link in new Tab, Firefox gives error "Firefox is already running etc"

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My issue: I constantly click hyperlinks in emails in Outlook. Every few days instead of opening that link in a new Tab, Firefox gives the error "Firefox is already running, but is not responding. To open a new window, you must first close the existing Firefox process, or restart your system".

Such a pain. Often I don't notice that Firefox has started giving this error, so delete emails I've already clicked on the desired link for.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options