Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube in some months can load only 0.40s of all videos and then loading a much slower than usual

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Youtube in some months can load only 0.40s of all videos and then loading a much slower than usual.

Always in Summer & now in Fall.

Someone help? thx.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

DOWNLOAD: 150Mb/s UPLOAD: 12Mb/s

more options

check this:

  • see if there are updates for your graphics drive drivers

https://support.mozilla.org/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration

  • disable protected mode in the Flash plugin (Flash 11.3+ on Windows Vista and later)

https://forums.adobe.com/message/4468493#TemporaryWorkaround

  • disable hardware acceleration in the Flash plugin

https://forums.adobe.com/thread/891337 See also: