Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to disable built-in spell checker dictionary and only use my custom one?

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 107 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi borekb

more options

I have an en_US Firefox and I like English as the default UI language. However, I only want to spell-check in my native language (Czech). I have cs_CZ dictionary installed and I basically want to get rid of the en_US menu item in the context menu > Languages. (Because some text areas will somehow automatically switch to en_US and I don't want to right click and select the right language all the time.)

Can I just delete the en_US dictionary from my Firefox profile or will that cause issues?

Thanks.

Giải pháp được chọn

Deleted the installed dictionary (renamed the files to be safe), all seems fine. Fingers crossed :)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Have you tried about:config ~ spellchecker.dictionary and changing it to cs_CZ?

more options

Did you install the en-US dictionary yourself of do you have the en-US Firefox locale that comes with the en-US dictionary?

If the latter applies then the en-US dictionary is located in the dictionaries folder Firefox program folder.

more options

cor-el said

Did you install the en-US dictionary yourself of do you have the en-US Firefox locale that comes with the en-US dictionary? If the latter applies then the en-US dictionary is located in the dictionaries folder Firefox program folder.

It's the later. Can I just delete the installed dictionary? Not sure if this will have any undesired side effects.

more options

Giải pháp được chọn

Deleted the installed dictionary (renamed the files to be safe), all seems fine. Fingers crossed :)