Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My 'options' on the 'tools' drop-down no longer works. Why?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In attempting to save a new set of tabs to open on start-up, when I click the 'options' , option, on the 'Tools' drop-down list, I get an error message "The address isn't valid

The URL is not valid and cannot be loaded.

   Web addresses are usually written like http://www.example.com/
   Make sure that you're using forward slashes (i.e. /)."

I've used this multiple times in the past. I have recently downloaded Windows 10. Not sure if this is the culprit...

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Checked that you used the correct link.

more options

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox menu button/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

  • Switch to the DEFAULT theme: Firefox menu button/Tools > Add-ons > Appearance
  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window