Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i downloaded the last update and now my internet explorer doesn't work like it did before. i am using a laptop with windows 7 ultimate with 32bit.

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 46 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi nashka

more options

windows 7 ultimate 32 bit

Giải pháp được chọn

There is no connection between Firefox and Windows Internet Explorer. What exactly is the problem you are having?

Perform a System File Check to fix corrupted system files Win 7, 8, 10, Vista: https://support.microsoft.com/en-us/kb/929833

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

There is no connection between Firefox and Windows Internet Explorer. What exactly is the problem you are having?

Perform a System File Check to fix corrupted system files Win 7, 8, 10, Vista: https://support.microsoft.com/en-us/kb/929833

more options

no issues. i probably need to buy a better laptop...