Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I restore bookmarks to the side bar?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I restored bookmarks but while my restored bookmarks appear in the drop down menu, they do not appear in the side bar. My bookmarks side bar is empty. How do I restore the bookmarks in the side bar?

Giải pháp được chọn

How did you restore the Bookmarks?

Do you see all the bookmarks in the Bookmarks Manager (Library)?

You can check for problems with the places.sqlite database file (bookmarks, history) in the Firefox profile folder.

If the Places Maintenance extension can't repair the places.sqlite database file then remove all places.sqlite file(s) in the Firefox profile folder to make Firefox rebuild the places.sqlite database file from the most recent JSON backup in the bookmarkbackups folder.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

How did you restore the Bookmarks?

Do you see all the bookmarks in the Bookmarks Manager (Library)?

You can check for problems with the places.sqlite database file (bookmarks, history) in the Firefox profile folder.

If the Places Maintenance extension can't repair the places.sqlite database file then remove all places.sqlite file(s) in the Firefox profile folder to make Firefox rebuild the places.sqlite database file from the most recent JSON backup in the bookmarkbackups folder.