Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox ssl websites don't work on new profile

  • 2 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 767 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi carnaggee

more options

I have firfox v.42 (previously 41.0.2) and Win10 with Eset. When I installed FF everything is ok on default profile. I create a new profile and on this new profile ssl websites don't work - even mozilla website. I tried to create few new profile - on everyone of them the ssl certification deosn't work. When FF manage to show this page it won't show any picture or scripts on it. I don't use family settings.

How can I fix it, cause I need to have diffrent profiles on one computer?

Giải pháp được chọn

hi carnaggee, please disable ssl scanning in your security product: http://support.eset.com/kb3126/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hi carnaggee, please disable ssl scanning in your security product: http://support.eset.com/kb3126/

more options

Thanks it works! If anyone has this problem it's not enough to disable protection for sometime in Eset cause it won't help - even when the protection is disabled the ssl won't work. You need to do this what philipp has written but after disable ssl scanning in eset you need to restart firefox, then turn it off and you can enable ssl scanning in Eset and now everythnig works perfect in FF :)