Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My Firefox version shows 41.0.2 Funnelcake September 2015 mozilla52 - 1.0. What is "Funnelcake"?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

I downloaded the installation file from Mozilla's official page. What is "Funnelcake"? Should I be concerned about this???

Thanks!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hi yxlrei, these are official mozilla builds, so there's no need to be concerned about this. "funnelcake" builds are used for a fraction of all new downloads to be able to better measure the retention rate of new users...