Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

pc won't start up after latest Firefox update. What's happening!

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

after downloading a recent Firefox update, pc (windows) can't start up; the Repair screen suggests the operating system was corrrupted by the software change and now the computer hangs up on the Start Repair screen. Nothing happens, even after hours!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox should not have that effect. Did you get it from Mozilla.org ?

If you can't get the repair running, you may have to see a tech. Do you have a boot-up disk?