Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

pagesize

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

When I chane from full-size to smaller I can't standardize that. Normally Firefox remembered the size I always use (right halfscreen), but after I refreshed Firefox it never succeed: it is now standard in the left above corner.

Giải pháp được chọn

hi alexla01, there's also a windows shortcut to resize the current windows to the right half of the screen - press windows-key + right-arrow...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hi alexla01, there's also a windows shortcut to resize the current windows to the right half of the screen - press windows-key + right-arrow...