Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to get rid of tab bar

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The new tab bar is taking up real estate

Giải pháp được chọn

I'm not sure what you mean by the "new" tab bar.

There's no built-in setting to hide the standard Firefox tab bar, you would need an add-on or custom style rule.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I'm not sure what you mean by the "new" tab bar.

There's no built-in setting to hide the standard Firefox tab bar, you would need an add-on or custom style rule.

more options

Can you attach a screenshot?

  • Use a compressed image type like PNG or JPG to save the screenshot
  • Make sure that you do not exceed the maximum size of 1 MB