Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My firefox just keep on not responding and gets bloocked when opening a second window

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

When I open a second browsing window, firefox blicks from one to another and the message ?does not respond' appear and dissapear. Then firefox gets as blocked and does not repnd anymore and I need to stop abruptly and restart again

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac Options)
key, and then starting Firefox. Is the problem still there?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac Options)
key, and then starting Firefox. Is the problem still there?