Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I view and delete certificate exceptions I've made.

  • 2 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 2406 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I accidentally clicked on 'add exception' to a website certificate error and want to reverse that.

Giải pháp được chọn

You should see this exception in the Certificate Manager under the Servers tab.

  • Tools > Options > Advanced > Certificates: View Certificates

Do not touch any of the permanent that you see there as they are there for a reason.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I've called the big guys to help you. Good luck.

Separate Issue; Your System Details shows your Adobe software is out-of-date.

more options

Giải pháp được chọn

You should see this exception in the Certificate Manager under the Servers tab.

  • Tools > Options > Advanced > Certificates: View Certificates

Do not touch any of the permanent that you see there as they are there for a reason.