Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

silverlight 5.1.40728.0 reported by Firefox 41.0.1 as vulnerable/needs update. Where from? Why?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 168 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Kuib

more options

Silverlight 5.1.40728.0 reported by Firefox 41.0.1 as vulnerable/'update now' when I check my plug-ins are up to date. Clicking the button takes me to MS Silverlight download site, but all I get from following instructions is same version of Silverlight and same outcome from Firefox. What is the vulnerability? Why can't Silverlight update? Am I safe to leave Silverlight as is or should I disable it? Or what? Why report it as vulnerable and needing update if there is no remedy?

Giải pháp được chọn

I think I found the answer - it's those damn DRM vultures again pushing HTML5 equivalents cos that gives them more control over stuff we want to watch through browsers - check out this place for more info: http://www.defectivebydesign.org/what_is_drm_digital_restrictions_management See what I mean? Why not sign up?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I think I found the answer - it's those damn DRM vultures again pushing HTML5 equivalents cos that gives them more control over stuff we want to watch through browsers - check out this place for more info: http://www.defectivebydesign.org/what_is_drm_digital_restrictions_management See what I mean? Why not sign up?