Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

This Connection is Untrusted; Issuer unknown

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi m60freeman

more options

The site is https://dvd.netflix.com. Entering that into chrome://pippki/content/exceptionDialog.xul gets me the message "The certificate is not trusted because it hasn't been verified as issued by a trusted authority using a secure signature."

The certificate was issued by:

CN = Symantec Class 3 Secure Server CA - G4 OU = Symantec Trust Network O = Symantec Corporation C = US

The validity dates are in range (7/9/2015 - 7/10/2017) and my PC's clock matches my cell phone.

How can I fix this?

Giải pháp được chọn

Exiting Firefox, deleting cert8.db from the profile folder, and then restarting Firefox seems to have resolved the problem. (I found this in the reply to a post on a similar problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Exiting Firefox, deleting cert8.db from the profile folder, and then restarting Firefox seems to have resolved the problem. (I found this in the reply to a post on a similar problem.