Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Firefox crashed and could not be fixed. I then deleted and attemtped to reinstall. Now I get a message that the installation was interuppted and won't complete the installation.

This appears to be a problem downloading Firefox files.

What do I do?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What displaced the message? The installer or the computer.

Did you get the installer from, http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/