Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I display a French keyboard when I type email?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I've already added a French keyboard via the Control Panel and rebooted my computer, but I don't see how to access the French keyboard. I've tried hitting the Shift and then the letter "e" to get accents, but none appear. Please let me know whether I can find the French keyboard in one of the menu tabs.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See:

Windows remembers the keyboard layout setting per application and you may have changed the keyboard layout by accident via a keyboard shortcut.