Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am getting "Manifest is not a valid M3U8" while playing online video , why am i getting this and how do i fix this?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am getting "Manifest is not a valid M3U8" while playing online video , why am i getting this and how do i fix this?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi firefoxdavidh vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

check this:

  • see if there are updates for your graphics drive drivers

https://support.mozilla.org/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration

  • disable protected mode in the Flash plugin (Flash 11.3+ on Windows Vista and later)

https://forums.adobe.com/message/4468493#TemporaryWorkaround

  • disable hardware acceleration in the Flash plugin

https://forums.adobe.com/thread/891337 See also:


Separate Issue; Your System Details shows;

Installed Plug-ins

Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 15.7.20033 Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 11.0.10

Shockwave Flash 19.0 r0 Shockwave Flash 18.0 r0
Having more than one version of a program may cause issues. You must remove the older programs. Then get the current full installer.

Note: Edge on Win10 does not use ActiveX version but its own Flash.

Flash: Grab the uninstaller from here: Uninstall Flash Player | Windows Uninstall Flash Player | Mac

Then reinstall the latest version.

Flash Player Version 19.0.0.185
https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html
Note: Windows users must download the “Internet Explorer” and “Plugin-based browsers” installers.

Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape: Adobe Reader Version 2015.008.20082 Note: McAfee Security is offered in the download.