Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

every time I try play the jigsaw puzzle it crashes

Giải pháp được chọn

Is there a plugin like Flash or Java used to play this game?

If that is the case then which plugin?

You get a Lego block icon on the left end of the location bar that indicates that the web page uses a plugin. You can click the Lego block icon to see what plugin(s) it is about.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Is there a plugin like Flash or Java used to play this game?

If that is the case then which plugin?

You get a Lego block icon on the left end of the location bar that indicates that the web page uses a plugin. You can click the Lego block icon to see what plugin(s) it is about.