Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have updated to Adobe Flash ver 19 but Firefox is not recognising

  • 3 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi SharronSmothermon

more options

When I installed Firefox update, I checked my plug ins & it said to update Adobe Flash Player, which I did. I've also checked the version installed, to be sure it updated properly. It did. I have the latest version available - 19.0 something. However, when I restarted Firefox & double checked the plug ins page again, it has not registered the update & seems to think I have version 18.0 something. Odd, as the version showing for Shockwave Flash on the Add Ons page is correct (19). HELP !!!!!

Giải pháp được chọn

Hi. Delighted to say, sorted the problem by shutting down computer and restarting. Never had to do that before, don't know why I did this time. But it worked.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I had the same problem..go to your device manager & uninstall your sound card, them restart your computer and your browser will install the rite sound card and your issue will be gone..It worked for me !

more options

Giải pháp được chọn

Hi. Delighted to say, sorted the problem by shutting down computer and restarting. Never had to do that before, don't know why I did this time. But it worked.

more options

Sometimes that's the first step when you encounter problems...Glad it worked for you !...Sharron