Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

new tab wont set to Google.com or any other webpage

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Before this update (10/3/15) I had my New tab set to open as a webpage (www.google.com) , but now it opens as a selection with multiple sites , or if i choose the blank page....well its blank and now google..... so how do i make it where my new tab is a webpage and not a extra click?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The browser.newtab.url pref is no longer supported in Firefox 41 and later, so you can no longer use this to set the new tab page.

You can look at this extension to set the new tab page:

You can set the new tab URL setting via the Options/Preferences of the extension on the about:addons page.

Look at this extension to use the home page:

Classic Theme Restorer includes this feature as well. In CTR version 1.3.9 you can find the "New tab page url" in the Tabs (1) window.

You can use these special pages for the new tab page or use the URL of a web page.

  • the default new tab page with the tiles is about:newtab
  • the default home page is about:home
  • for a blank page you can use about:blank