Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I extend selection to a contiguous range of text in a content-editable table?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

When I try [Shift [Click]] to extend the current selection in a table, the behaviour is different in a read-only and in editable table. A read-only table makes a contiguous text selection whereas an editable table selects a rectangular range of cells, each of the cells is in a separate selection range or something. I can make a text selection using [Click [Drag]] but that is not viable for large tables because the visible area scrolls faster than you can read. Is there a way to make an ordinary contiguous selection without dragging?

When I try [Shift [Click]] to extend the current selection in a table, the behaviour is different in a read-only and in editable table. A read-only table makes a contiguous text selection whereas an editable table selects a rectangular range of cells, each of the cells is in a separate selection range or something. I can make a text selection using [Click [Drag]] but that is not viable for large tables because the visible area scrolls faster than you can read. Is there a way to make an ordinary contiguous selection without dragging?