Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't change my e-mail from xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx to xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx

  • 1 trả lời
  • 126 gặp vấn đề này
  • 108391 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The sync e-mail address is: xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx. I have tried multiple times to change it to: xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx but with no success. How do I do it?

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Giải pháp được chọn

You can't change the email address that is used to connect to Sync.

You will have to delete the old Firefox account and create a new Firefox account with the new email address to use Sync with that email.

Delete account|Change password

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 268

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can't change the email address that is used to connect to Sync.

You will have to delete the old Firefox account and create a new Firefox account with the new email address to use Sync with that email.

Delete account|Change password