Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

32 bits

  • 1 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 67776 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I would like to install 32-bit Firefox on my machine 64. This is necessary to meet requirements of a given application by the government here in Brazil How can I download a 32-bit version?

Giải pháp được chọn

Firefox for Windows is currently only 32-bit as the earliest Release to maybe have Win64 is for Firefox 42.0 if all goes well.

(32-bit) Firefox 41.0 for Windows at www.mozilla.org/firefox/all as pick the language and download.

Or are you referring to Linux?

Both 32-bit and 64-bit Firefox for Linux can be downloaded at www.mozilla.org/firefox/all

However to use 32-bit Firefox on 64-bit Linux you may need to install some needed 32-bit packages in order to use 32-bit Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox for Windows is currently only 32-bit as the earliest Release to maybe have Win64 is for Firefox 42.0 if all goes well.

(32-bit) Firefox 41.0 for Windows at www.mozilla.org/firefox/all as pick the language and download.

Or are you referring to Linux?

Both 32-bit and 64-bit Firefox for Linux can be downloaded at www.mozilla.org/firefox/all

However to use 32-bit Firefox on 64-bit Linux you may need to install some needed 32-bit packages in order to use 32-bit Firefox.

Được chỉnh sửa bởi James vào