Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF 41 keeps (not responding) Yes I have done the refresh update many times. The prevision of FF did not do this on the same computer and WIN 10. Any ideas?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Since upgrading to FF 41 I am plagued with constant non-stop (not responding) error. Which of course requires FF to be shutdown and restarted. The previous version of FF on the same computer and running WIN 10 did not have this problem. This problem started as soon as I upgraded to FF 41.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac Options)
key, and then starting Firefox. Is the problem still there?


Start your Computer in safe mode with networking. Then start Firefox. Try Safe web sites. Is the problem still there?

Starting The Computer In Safe Mode;
Free Online Encyclopedia