Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i can't sign in to my account, i do everything that it says to do, then it says email sent to my email account and i can't sign into my account.

  • 2 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 67 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

i tried to sign into my account, it tells me wrong password. i select forgot password, it says verify imfomation i do that. then it says, sending email to my account, i cannot get into my account to follow the directions from the email that firefox sends me. i've done this 3 times already. i am getting aggravated.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Did the e-mail have a link you are suppose to use?

more options

Are you talking about a Firefox Account for Sync? https://accounts.firefox.com/signin

Is your problem that you can't signin to your email account to see the email from Firefox Accounts?