Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes right after installation and reinstallation

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I installed a fresh copy of firefox on a new computer and it crashed when I tried to open it. I tried reinstalling and removing any Mozilla folders that I found in the local disk but it still crashed as soon as I installed the new copy of firefox. I tried to run it in normal and safemode but it didn't make a difference: Crash ID: bp-63d1f36a-16bb-4b6d-a4ba-f69ab2150924 Crash ID: bp-289a97c5-b9f9-4964-b59b-48ea92150924 Crash ID: bp-cbe0834d-92ad-47fc-838d-585ff2150924

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Product Firefox Version 41.0

Release Channel release OS Windows NT OS Version 6.3.9600

Related Bugs 1181091 NEW --- Firefox 40 crashes on startup [@ @0x0 | ScopedXPCOMStartup::~ScopedXPCOMStartup() ] with Websense Endpoint


Download the current Websense full installer and save it. Remove Websense from your system. After re-booting, use a register scanner/repair. Now try Firefox. Do Not install Websense at this time.