Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I add different users to the Firefox browser, like for my wife and me?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

I would like to set up a user interface for my wife and a separate one for myself on Firefox. It seems that with the old Netscape Navigator browser this was pretty common. Is there a way to set this up using Firefox?

Giải pháp được chọn

hi dkozimor, the easiest way would be to use different windows user accounts: How do I share Firefox between people on a computer?

otherwise you could also create different firefox profiles for your wife and yourself: Profile Manager - Create, remove or switch Firefox profiles

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hi dkozimor, the easiest way would be to use different windows user accounts: How do I share Firefox between people on a computer?

otherwise you could also create different firefox profiles for your wife and yourself: Profile Manager - Create, remove or switch Firefox profiles