Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Dropdown menu is not working for GWT listbox from firefox 40 version

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Drop down menu is not working in our application from firefox 40. It is working till 39 version. In some parts of our application it is not working. In SS1, dropdown is working and in SS2 dropdown is not working.

Drop down menu is not working in our application from firefox 40. It is working till 39 version. In some parts of our application it is not working. In SS1, dropdown is working and in SS2 dropdown is not working.
Đính kèm ảnh chụp màn hình