Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want the full install package. What happened to ftp.mozilla.org?

  • 2 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 817 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I want the full install package. I don't want the stub. I don't want to download on each machine I install to! What happened to ftp.mozilla.org? Is this all gone?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

You can find the full install of the latest Firefox version here:Firefox 40.0.3

Được chỉnh sửa bởi Bobby R. vào

more options

Giải pháp được chọn

The Systems & Languages link below the green download button on www.mozilla.org which is www.mozilla.org/firefox/all has the full setups for current Release on Windows.

as to why ftp://ftp.mozilla.org does not work.

The ftp protocol on ftp.mozilla.org is turned off as of Aug 5.

Use http://ftp.mozilla.org/ or https://ftp.mozilla.org/ or http://archive.mozilla.org/ or http://download.cdn.mozilla.net/

https://blog.mozilla.org/it/2015/07/27/product-delivery-migration-what-is-changing-when-its-changing-and-the-impacts/

Được chỉnh sửa bởi James vào