Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Do I need to disable sync on a PC before resetting/refreshing Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Rubin Bhandari

more options

I need to reset Firefox on a PC because it appears to have something corrupted. How do I reset it without affecting the other PCs that are synced with it?

After reset will reconnecting Sync restore all the extensions that resetting/refreshing will remove?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Disabling sync would do.