Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I no longer have my Yahoo toolbar at the top of my home page

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 316 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Somehow I changed something on my homepage and now I don't show a tool bar How do I get it back on the homepage?

Giải pháp được chọn

Press the Alt or F10 key bring up the tool bar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Type about:customizing<enter> in the address bar. Look for Show / Hide Toolbars at the bottom left.

There is also a Restore Defaults button at the bottom middle.

more options

<removed - wrong thread>

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

I can't even get to firefox tools How do I get there when FIrefox does not appear on my screen My screen show Yahoo but no tool bar I cannot find the toolbar I had on screen before

more options

Giải pháp được chọn

Press the Alt or F10 key bring up the tool bar.