Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does Firefox wants me to update several times per day; I have MacBook Pro OS X Yosemite Version 10.10.4.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

At first, I did the updates everytime I was prompted and got the latest version several days in a row. I continue to get the same reminders numerous times a day even if I've just updated, including every time Firefox is closed and reopened. It is extremely irritating as this is my work laptop.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Your System Details shows you have Firefox 37.0.2

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version 40