Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have tried to fix the issue can someone please help me

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am trying to get on my atitesting.com After I log into the site it redirects me and asks me to download firefox windows 10 and/or another thing. I have downloaded firefox and it is not working. I went to my security and my firewalls and they are allowing firefox to access the internet. Please help me.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did it download from Mozilla.org ? If not, Download Firefox Full Installer For All languages And Systemsv40 {web link}

MG010107 said

download firefox windows 10 and/or another thing

What other thing?


Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac Options)
key, and then starting Firefox. Is the problem still there?