Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to use the full fersion of Acrobat to view pdf not the built in viewer

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Firefox insists that I save pdfs rather than view them. I want to use the full fersion of Acrobat to view pdf not the built in viewer but, although the option to use the full acrobat is selected, Firefox insists on save the documents. How can I view directly in the full Acrobat programme without saving?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options