Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My browser not run. I uninstall, install many times. Uninstall cookies, delete user data, install in another user - no reaction. What's wrong? Please help

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

My browser not run. I uninstall, install many times. Uninstall cookies, delete user data, install in another user - no reaction. What's wrong? Please help

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac Options)
key, and then starting Firefox. Is the problem still there?


Start your Computer in safe mode with networking. Then start Firefox. Try Safe web sites. Is the problem still there?

Starting The Computer In Safe Mode;
Free Online Encyclopedia

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac Options)
key, and then starting Firefox. Is the problem still there?


Start your Computer in safe mode with networking. Then start Firefox. Try Safe web sites. Is the problem still there?

Starting The Computer In Safe Mode;
Free Online Encyclopedia