Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

download should be a csv file but is downloading a text document

  • 3 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 2190 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

http://www.arttimesjournal.com/data/events-August-2015.csv is the address that should access a csv file. instead, I am getting a word document

Giải pháp được chọn

Opening the website with Firefox does look like a text document. However, if you right click, [Save Page As...], events-August-2015.csv (all files (*.*), and open it with a program such as Excel, it will show up correctly

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Opening the website with Firefox does look like a text document. However, if you right click, [Save Page As...], events-August-2015.csv (all files (*.*), and open it with a program such as Excel, it will show up correctly

more options

Thank you for your speedy response. Never needed to do this before but will in the future.

more options

The server sends the file as text/plain and that makes Firefox open the file in a tab. If there is a link on a page for this file then use "Save Link As" in the right-click context menu instead of left-clicking the link. Otherwise you can always use "Save Page As" in the right-click context menu to save the file.

This is a problem with the server configuration that doesn't send the file with the correct content type.