Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Internet download manager not working with firefox

  • 1 trả lời
  • 334 gặp vấn đề này
  • 515 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi SHOBLE THOMAS

more options

Same as the header, latest update will not allow IDM to work. Had to go back to an older version of firefox so IDM would work.

Giải pháp được chọn

1. Mozilla team updates FireFox browser every six weeks, that's why our team also updates IDM's integration into FireFox every six weeks as well. Mozilla team updates FireFox browser every six weeks, that's why our team also updates IDM's integration into FireFox every six weeks as well. Please make sure that you have installed the latest version of IDM.

2. Please check that integration into FireFox is enabled in "Options->General" IDM dialog

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 145

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

1. Mozilla team updates FireFox browser every six weeks, that's why our team also updates IDM's integration into FireFox every six weeks as well. Mozilla team updates FireFox browser every six weeks, that's why our team also updates IDM's integration into FireFox every six weeks as well. Please make sure that you have installed the latest version of IDM.

2. Please check that integration into FireFox is enabled in "Options->General" IDM dialog