Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashing on startup - 40.0.2 on Lenovo T450s

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Crash ID: bp-eee4103b-b29d-45bc-958c-a6aa12150819

Upgraded from Firefox 39.0.3 to 40.0.2, and it crashes on startup (even in safe mode). Rolling back to 39.0.3 works fine.

The latest Intel 5500 video card drivers provided by Lenovo have been installed (10.18.14.4206)

Giải pháp được chọn

The crash report flagged these programs;

sysfer.dll = Symantec CMC Firewall

IPSEng32.dll = Symantec Intrusion Detection

IPSLdr32.dll = Symantec Intrusion Detection +++++++++++++++++++++++++++++++++ this is for Sumo's Related Bugs

1181091 NEW --- Firefox 40 crashes on startup [@ @0x0 | ScopedXPCOMStartup::~ScopedXPCOMStartup() ] with Websense Endpoint


Type about:addons<enter> in the address bar to open your Add-ons Manager. Hot key; <Control>(Mac:<Command>)<Shift> A)

In the Add-ons Manager, on the left, select Extensions. Disable Norton Toolbar, then restart.

Is the problem still there?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Consistent with Bug 1181091 - we'll wait for an updated Websense Endpoint client

more options

Giải pháp được chọn

The crash report flagged these programs;

sysfer.dll = Symantec CMC Firewall

IPSEng32.dll = Symantec Intrusion Detection

IPSLdr32.dll = Symantec Intrusion Detection +++++++++++++++++++++++++++++++++ this is for Sumo's Related Bugs

1181091 NEW --- Firefox 40 crashes on startup [@ @0x0 | ScopedXPCOMStartup::~ScopedXPCOMStartup() ] with Websense Endpoint


Type about:addons<enter> in the address bar to open your Add-ons Manager. Hot key; <Control>(Mac:<Command>)<Shift> A)

In the Add-ons Manager, on the left, select Extensions. Disable Norton Toolbar, then restart.

Is the problem still there?

Được chỉnh sửa bởi FredMcD vào