Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New Update Won't Share W/Facebook, or Log in w/Facebook

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi StevenCee

more options

This new FF is NOT working very well when it comes to Facebook, it is very slow, the "Facebook Share" feature in the bookmarks toolbar only brings up a blank window, as does when a site wants me to sign in using Facebook, just a blank window pops up!!

This new FF is NOT working very well when it comes to Facebook, it is very slow, the "Facebook Share" feature in the bookmarks toolbar only brings up a blank window, as does when a site wants me to sign in using Facebook, just a blank window pops up!!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Nor will any videos on Facebook play!

more options

Now at least the videos are playing... but the "facebook share" just opens empty, with this url: about:blank